Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering, verhuur van goederen en het verrichten van diensten, zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke, door en/of voor COEUR D’ARTICHAUT CATERING EN EVENTS BV, hierna aangeduid als de “Firma”. De klant wordt geacht er kennis van te hebben genomen.

1.2. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de Firma worden bevestigd.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomsten afgesloten tussen de Firma en de klant maken een huur van diensten uit. De verbintenis van de Firma is een middelenverbintenis.

2.2. Nietigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overeenkomst of van de andere bepalingen vervat in de algemene voorwaarden tot gevolg.

2.3. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Het stilzwijgend aanvaarden van de offerte en/of de factuur geldt als aanvaarding.

Artikel 3. Offerte en bestelling

3.1. Offertes hebben, behoudens andersluidende bepaling, een geldigheidsduur van 30 dagen. De prijzen zijn gebaseerd op de alsdan toepasselijk kost voor lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de Firma zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Na het verstrijken van de geldigheidsduur heeft de offerte louter nog de waarde van een inlichting.

3.2. Een overeenkomst met de Firma komt tot stand door acceptatie van de door de Firma overgemaakte offerte of door ondertekening van een door de Firma opgemaakte bestelbon. Een bestelling is pas definitief als ze met een door de Firma opgemaakte bestelbon tegengetekend aan de klant wordt bezorgd.

3.3. Het staat de Firma steeds vrij een bestelling te weigeren. Bericht van weigering moet ten laatste 30 dagen voor de gereserveerde datum of leveringsdatum aan de koper bekend gemaakt worden per aangetekende zending. Uit hoofde van dergelijke weigering is de Firma in geen geval schadeloosstelling verschuldigd. De procedure van weigering, zoals hierboven omschreven, dient enkel uitgevoerd te worden als er een voorschot is betaald.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W., eventuele transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

4.2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. De Firma behoudt zich het recht voor om, ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren zoals als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten, sociale en fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid etc. de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4.3. Indien de Firma en de klant zijn overeengekomen dat de Firma ten behoeve van de klant een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is de Firma gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te rekenen aan de klant.

4.4. Een prijsverhoging als bedoeld in 4.2 en 4.3 geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door klant, zijn voor rekening van de klant.

4.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in 4.2 of 4.3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

Artikel 5. Voorschot en schadevergoeding bij annulering

5.1. Wanneer beroep gedaan wordt op de cateringdiensten in een zaal welke niet aan ons toebehoort of bij het vastleggen van een cateringevent of van een feest in een van onze zalen of salons verplicht de koper zich ertoe een voorschot te betalen.

5.2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient per aangetekend schrijven aan de Firma te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten zoals hierna bepaald, wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door de Firma.

5.3. Indien de klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor de desbetreffende goederen of diensten van de Firma in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Zeven dagen voor tot op de dage(en) van uitvoering 100%

Veertien dagen voor tot op de dage(en) van uitvoering 75%

Dertig dagen tot en met veertien dagen voor de dag(en) van uitvoering 50 %

Bij eventuele annulering van het feest of event, om welke reden ook, zal het betaalde voorschot tevens onder geen enkele voorwaarde worden terugbetaald. De reeds gemaakte kosten ter verwezenlijking van de bestelde cateringdienst (huur materiaal, personeelskosten, enz) dienen eveneens te worden gecompenseerd, die naast en boven het betaalde voorschot, dat – zoals hoger omschreven – niet wordt terugbetaald.

5.4. Indien de Firma de overeenkomst verbreekt of annuleert worden de reeds betaalde voorschotten en/of facturen terugbetaald evenwel onder aftrek van de gemaakte kosten en de gepresteerde uren, ingeval de verbreking of annulatie het gevolg is van een fout begaan door de klant.  In het andere geval zal de Firma elke betaalde som integraal terugstorten aan de klant.

5.5. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger blijken te zijn dan de procentuele schadevergoeding, worden de werkelijke kosten aangerekend. De Firma verbindt zich in voorkomend geval ertoe de bewijzen hiervan te leveren.

Indien de klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/ diensten geleverd door derden als onderaannemer van de Firma als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke de Firma aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de Firma haar annuleringskosten.

Artikel 6: Overmacht

6.1.Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de partij die overmacht inroept.

6.2. Bij annulatie door overmacht vervallen bovenstaande annulatievoorwaarden en zijn de volgende voorwaarden van kracht:

– Verplaatsen van het event kan kosteloos, mits de cateraar 15 dagen voor het event op de hoogte wordt gebracht van de verplaatsing. Het voorschot wordt dan meegenomen naar de nieuwe datum. Indien de nieuwe datum verder vooruit ligt dan het aansluitende jaar, kan het voorschot, indien gewenst, worden terug gestort.

– Wanneer zich overmacht voordoet is de Firma evenwel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de koper. In geval overmacht wordt ingeroepen door de klant is deze gehouden tot betaling van de door de Firma reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. Desgevallend zal de Firma er alles aan doen om het grootste gedeelte van de kosten te recupereren die nog niet zouden zijn gemaakt bij de leveranciers. – Bij volledige annulatie van het event minder dan 2 weken voor de geplande datum door de klant, wordt 500,00 euro project- en opportuniteitskost in rekening gebracht. Het reeds betaalde voorschot wordt terug gestort.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn, doch niet limitatief: Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst, belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken, onlusten, stakingen, storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen, ongevallen, transportbelemmeringen waaronder files, ieder storing in de geregelde productie, noodweer, lock-out, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, oorlogen, molest- brand- en waterschade, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van de Firma en in het algemeen alle andere gebeurtenissen buiten de controle van de Firma, alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De Firma is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Firma of haar werknemers. De eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de Firma, haar aandeelhouders, haar bestuurders en medewerkers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het factuurbedrag. In geen geval kunnen de bestuurders, aandeelhouders of medewerkers van de Firma rechtstreeks of solidair met de Firma worden aangesproken.

De klant vrijwaart de Firma voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in bovenstaande.

De Firma zal nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

7.2. De koper is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, de tuin, en alle zich in het gebouw of in de tuin bevindende goederen ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn gasten.

7.3. De Firma is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, door aan of van de gasten van het door de koper ingerichte feest.

7.4. De Firma is niet aansprakelijk voor de prestaties van externe leveranciers. De Firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele nalatigheden van derden.

Artikel 8. Betaling

8.1. De facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 15 kalenderdagen na factuurdatum.

8.2. Bent u consument en blijft u in gebreke de factuur op de vervaldag te betalen, dan zal de Firma actie ondernemen conform boek XIX WER en past de Firma de wettelijke interestvoet toe. Daarenboven bent u als consument ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van op elk onbetaald gebleven factuurbedrag en dit als volgt:

Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten.

Bent u een onderneming, dan past de Firma de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant/onderneming ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling en met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen. En onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

Bij laattijdige terugbetaling door de Firma zijn dezelfde verwijlintresten en schadebedingen van toepassing.

8.3. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag of de niet-naleving van een overeengekomen afbetalingsplan brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

8.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de Firma zich het recht voor de levering van hangende bestellingen of werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding.

8.5. Indien er meerdere facturen gemaakt dienen te worden, wordt er per extra factuur € 25,00 aangerekend.

Artikel 9. Aanvaarding

9.1. Elke factuur dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen te worden geprotesteerd, zo niet wordt zij geacht te zijn aanvaard.

9.2. Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid van de waren dienen ons binnen de 8 kalenderdagen na levering ervan per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1. De Firma is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door per aangetekend schrijven aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat de (voorschot)facturen binnen de voorziene termijn te betalen of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. De Firma is eveneens gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer de klant een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. In voorkomend geval is de Firma gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van de klant heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.

11.2. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van de prijs.

11.3. Bij annulatie door de koper gelden de bepalingen zoals omschreven in art. 3.

11.4. Wanneer de Firma zijn verplichtingen niet nakomt, verbindt hij zich er toe de koper te vergoeden op dezelfde wijze als hierboven bepaald. 11.5. Wanneer zich buitengewone omstandigheden voordoen is de Firma evenwel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de koper.

Artikel 12. Materiaal

Het materiaal (tafels, stoelen, serviesgoed,…) wordt in perfecte staat afgeleverd aan de klant. De klant verbindt er zich toe elk zichtbaar gebrek op het ogenblik van de inontvangstneming aan de Firma te melden. De klant verbindt er zich toe op het einde van het evenement het materiaal in dezelfde perfecte staat achter te laten als bij de in inontvangstneming. Elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van het materiaal door de klant zal aanleiding geven tot schadeloosstelling door de klant.

Artikel 13. GDPR

De Firma en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens ivm een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordening (EU) 2016/679 ( “GDPR”) van toepassing is. De klant kent en heeft de privacy policy goedgekeurd. Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via valeria@coeurcatering.be.

Artikel 14. Betwistingen en bewijs

14.1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de Firma haar zetel heeft bevoegd.

14.2. Zowel de Firma als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.